Immobles | administració

Dret sobre immobles

 • Elaboració de contractes de compravendes i permutes de pisos i finques.
 • Regulació de servituds, usdefruits, censos.
 • Formulació de contractes d’arrendaments urbans i rústics. Control del seu compliment, defensa i reclamació en cas d’infracció del contracte.
 • Regulació de comunitats de béns i proindivisos. Divisió i adjudicacions de les mateixes.
 • Problemàtica hipotecària
 • Gestió davant els Registresde la Propietat dels instruments notarials o judicials que hagin de ser objecte d’inscripció.

Comunitats de propietaris i servituds

 • Conflictes intracomunitaris, i de la comunitat amb tercers.
 • Regulació d’usos i activitats de les comunitats de propietaris.
 • Constitució, modificació, i cessament de les servituds de pas, d’aigües i de serveis entre finques.

Administració de finques

 • Administració d’immobles en règim propietat vertical i horitzontal. Control de despeses.
 • Confecció i seguiment de contractes d’arrendament.
 • Assessorament jurídic i Secretaria de comunitats de propietaris.
 • Obtenció de certificacions i notes informatives dels assentaments dels Registres Mercantils i de la Propietat.

Administració de patrimonis immobiliaris

 • Inventari, avaluo i control de legalitat.
 • Rendibilitat. Planes d’optimització del rendiment.
 • Disseny d’operacions immobiliàries.