Fiscal

Serveis fiscals:

  • Assessorament jurídic-legal, en actes i operacions de transcendència tributària, a persones jurídiques i físiques, en els àmbits de la AEAT, les hisendes autonòmiques o locals.
  • Confecció de declaracions tributàries (IRPF, IVA, ISD, ITP i AJD, IPV, etc.).
  • Gestió, davant les oficines liquidadores dels diferents òrgans tributaris de l’Administració, de les liquidacions fiscals.
  • Preparació i interposició de tot tipus de Recursos i Reclamacions, davant els propis òrgans de les diferents Administracions Tributàries (AEAT, CCAA o Ajuntaments) i els Tribunals Econòmic Administratius, Provincials, Regionals o Central.
  • Interposició i seguiment de Recursos Contenciós-Administratius, davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa (TSJ i TS).